“ ဘယ်လိုအခက်အခဲကြုံကြုံ ကျွန်မတို့ကျော်လွှားနိုင်မယ့်နည်းကို ရှာနိုင်ပါတယ်။” -မြန်မာနိုင်ငံ၏ စွမ်းအင်ကဏ္ဍတွင် အမျိုးသမီးများက အပြောင်းအလဲဖြစ်ထွန်းအောင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓါတ်အားရရှိရေးစီမံကိန်း၏ စီမံကိန်းမန်နေဂျာ ဒေါက်တာစိုးစိုးအုန်း
တဲလင့်အင်တက္ကနိုလိုဂျီ(Talent & Technology Co., Ltd)မှ အရောင်းနှင့်နည်းပညာ ဒါရိုက်တာ ဒေါ်ဝတ်ရည်တိုး(ရိုးဆလင်း)
ဒေါ်ရွှေဇင်မ Head of Business Development Earth Renewable Energy

“ဘယ်လိုအခက်အခဲအတားအဆီးတွေနဲ့ကြုံကြုံ ကျွန်မတို့နည်းလမ်းရှာ ဖြေရှင်းနိုင်ကြတယ်။”

တက္ကနိုဟီးအင်ဂျင်နီယာရင်း(Techno-Hill Engineering) မှ မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ ဒေါ်ဘရဏီအောင်

“စီမံချက်ချတာ၊ ထဲထဲဝင်ဝင် အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်တာနဲ့ အိမ်ထောင်စုဝင်တွေ ကျေးရွာအကြီးအကဲတွေ ပြောစကားကို နားထောင်ပေးတာတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေက တော်တယ်”

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (IFC)မှ အာရှပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုရေး နှင့် အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အကြံပေးအဖွဲ့ ဒေသတွင်းအကြီးအကဲ မစ္စကိတ်လာဇာရပ်ဇ် (Kate Lazarus)

--

--

Helping to transform the lives of people in Myanmar, boost incomes, grow businesses, and foster economic growth through decentralized energy access.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store